Społeczna akceptacja nowych systemów gospodarki odpadami komunalnymi: budowanie świadomości i zaangażowania mieszkańców


  English version available here

Właściwa selektywna zbiórka odpadów komunalnych „u źródła” to pierwszy krok na drodze do osiągania wysokich poziomów recyklingu. Aby zwiększać zaangażowanie mieszkańców i zachęcać do selektywnej zbiórki odpadów gminy zaprojektowały i wdrożyły kompleksowe systemy, które zapewniają infrastrukturę związaną z odbiorem odpadów, bieżącą komunikację z mieszkańcami oraz inne rozwiązania promujące ideę zrównoważonego rozwoju.

W odpowiedzi na potrzebę dyskusji na temat budowania społecznej akceptacji i zaangażowania względem systemów gospodarki odpadami, europejski projekt COLLECTORS zaprasza na międzynarodową konferencję, której gospodarzem i współorganizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa. Wydarzenie odbędzie się 26 czerwca 2019 r. w Warszawie, w przyjaznej innowacjom i kreatywności przestrzeni Centrum Nauki Kopernik.

Podczas sesji panelowych lokalni eksperci, reprezentujący różne europejskie miasta wraz z partnerami projektu COLLECTORS, zaprezentują swoje doświadczenia i dobre praktyki w zakresie budowania świadomości i zaangażowania mieszkańców.

Gospodarz i współorganizator:

W partnerstwie z:

Program konferencji

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w agendzie konferencji

8.30

Powitalna kawa

9.00

Otwarcie konferencji i oficjalne powitanie uczestników – Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

9.10

 

Wprowadzenie

Gospodarka odpadami komunalnymi w Warszawie – wyzwania i dobre praktyki – Franciszek Łapecki, M.st. Warszawa

9.25

Prezentacja projektu COLLECTORS

Przedstawienie aktualnego stanu prac projektowych – Tjerk Wardenaar, PNO Consultants

9.40

 

I PANEL DYSKUSYJNY

Selektywna zbiórka w zabudowie wielolokalowej. Jak dotrzeć z informacją do mieszkańców zabudowy wielolokalowej, aby zwiększać poziomy recyklingu?

Przedmowa: Selektywna zbiórka papieru oraz wzrost recyklingu papieru w Europie; wzorce gospodarki o obiegu zamkniętym – Ulrich Leberle, CEPI (Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego)

Prezentacja lokalnych doświadczeń:

11.00

 

II PANEL DYSKUSYJNY

Systemy gospodarki odpadami komunalnymi: schematy organizacji i odbioru odpadów angażujące społeczność lokalną

Przedmowa: badania etnograficzne dotyczące czynników wpływających na wzrost osiąganych poziomów recyklingu w zabudowie wielolokalowej – Cathy Cook, London Waste and Recycling Board

Prezentacja lokalnych doświadczeń:

12.20

 

III PANEL DYSKUSYJNY

Dobre praktyki: podnoszenie poziomów recyklingu dzięki motywowaniu i systemowi zachęt

Przedmowa: motywowanie i systemy zachęt: lekcje wyniesione z Flandrii? – Christof Delatter, Interafval

Prezentacja lokalnych doświadczeń:

13.40

Podsumowanie dyskusji

13.50

Lunch

14.30

 

 

 

 

      –

 

 

 

 

17.30

Blok sesji szkoleniowych

Sesje szkoleniowe w ramach konferencji COLLECTORS dotyczą istotnych aspektów związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań w zakresie organizacji, rozwoju systemu oraz technologii w obszarze gospodarki odpadami w różnych regionach Europy. Sesje szkoleniowe kierowane są do przedstawicieli przemysłu i biznesu, samorządów oraz administracji publicznej i organizacji pozarządowych, a także osób podejmujących decyzje w sprawie modeli funkcjonalnych dotyczących gospodarki obiegu zamkniętego. Celem sesji szkoleniowych jest dzielenie się wiedzą oraz budowanie zrozumienia grup docelowych w odniesieniu do rozwiązań wypracowanych w ramach projektów europejskich.

Sala A: COLLECTORS case study session

Skuteczne praktyki w zakresie odbioru i sortowania opakowań i odpadów papierowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Sala B: URBANREC training session

Możliwości i wyzwania dla rozwoju sieci centrów ponownego użycia w miastach aglomeracyjnych. Współpraca z III sektorem i podmiotami ekonomii społecznej – w kierunku budowania nowego modelu.

 

Sesja szkoleniowa URBANREC, organizowana jest przez m.st. Warszawa w ramach projektu „URBANREC[1] – nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania”, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji „Horyzont 2020″, na podstawie umowy dotacji nr 690103.

 

Sesja szkoleniowa COLLECTORS (14.30 – 17.30)

Usprawnienie procesu podejmowania decyzji w odniesieniu do odbioru odpadów komunalnych: analiza udokumentowanych studiów przypadków

Transfer dobrych praktyk: jak analizować i wykorzystywać studia przypadków?
Miasta i organizacje odzysku opakowań, w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta, muszą podejmować decyzje dotyczące projektowania i doskonalenia systemów zbierania odpadów, w skomplikowanym kontekście.

Oprócz podstawowej roli logistycznej polegającej na sortowaniu i przekazywaniu odpadów do zagospodarowania, odbiór odpadów oddziałuje, i samo podlega oddziaływaniu, na gospodarkę, zagadnienia środowiskowe, czy możliwości recyklingu materiałów, czasami w sprzeczny sposób.

14.30

 

Wprowadzenie do sesji

Twan van Leeuwen (PNO Consultants; współkoordynator projektu COLLECTORS)

Część I: Papier & odpady opakowaniowe (przewodniczy Ive Vanderreyt, VITO)

14.35

 

Zaprezentowanie studiów przypadków dotyczących papieru i odpadów opakowaniowych: opis, dane dotyczące odpadów, odziaływania na środowisko i gospodarkę, jakość pozyskanego materiału.

15.00

 

 

 

 

Informacji zwrotnej udzielą eksperci studiów przypadków powyższych grup odpadów:

  • Theo Leferink op Reinink (Doradca w zakresie polityki odpadowej i cyrkularnych zamówień publicznych, Tubbergen)
  • Ulisse Appiani (Parma)
  • Tom Claeys (IVAGO/Gandawa)
  • Julia Blees (Specjalista ds. Polityki, Europejska Konfederacja Przemysłu Recyklingowego, (EuRIC))

15.30

Otwarty dialog

16.00

Przerwa

Część II: Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEE) (przewodniczy Bernhard Steubing, Uniwersytet w Lejdzie)

16.30

 

Prezentacja studiów przypadków dotyczących ZSEE: opis, dane dotyczące odpadów, odziaływania na środowisko i gospodarkę, jakość pozyskanego materiału.

17.00

 

 

Informacji zwrotnej udzielą eksperci studiów przypadków dotyczących ZSEE:

  • Etienne Vitre (Dyrektor; Cyclad)
  • Phil Morton (Globalny Ambasador; WEEE Forum)
  • Elsa Agante (electrao PT)

17.30

 

Otwarty dialog

 

Praktyczne informacje

Miejsce: Centrum Nauki Kopernik, Warszawa

Konferencja odbędzie się w salach konferencyjnych Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa, Poland)

Zapewnione zostanie tłumaczenie podczas trwania całego wydarzenia[RA1] .

Uczestnictwo jest bezpłatne, natomiast konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Rejestracja została zakończona 14 czerwca 2019 r.

Rejestracja

Rejestracje są teraz zamknięte.

Więcej informacji i kontakt

Agnieszka Radziłowska

URZĄD M.ST. WARSZAWY

ARadzilowska@um.warszawa.pl