Społeczna akceptacja nowych systemów gospodarki odpadami komunalnymi: budowanie świadomości i zaangażowania mieszkańców


  English version available here

Właściwa selektywna zbiórka odpadów komunalnych „u źródła” to pierwszy krok na drodze do osiągania wysokich poziomów recyklingu. Aby zwiększać zaangażowanie mieszkańców i zachęcać do selektywnej zbiórki odpadów gminy zaprojektowały i wdrożyły kompleksowe systemy, które zapewniają infrastrukturę związaną z odbiorem odpadów, bieżącą komunikację z mieszkańcami oraz inne rozwiązania promujące ideę zrównoważonego rozwoju.

W odpowiedzi na potrzebę dyskusji na temat budowania społecznej akceptacji i zaangażowania względem systemów gospodarki odpadami, europejski projekt COLLECTORS zaprasza na międzynarodową konferencję, której gospodarzem i współorganizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa. Wydarzenie odbędzie się 26 czerwca 2019 r. w Warszawie, w przyjaznej innowacjom i kreatywności przestrzeni Centrum Nauki Kopernik.

Podczas sesji panelowych lokalni eksperci, reprezentujący różne europejskie miasta wraz z partnerami projektu COLLECTORS, zaprezentują swoje doświadczenia i dobre praktyki w zakresie budowania świadomości i zaangażowania mieszkańców.

 

Program konferencji

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w agendzie konferencji

8.30

Powitalna kawa

9.00

Otwarcie konferencji i oficjalne powitanie uczestników

9.10

 

Wprowadzenie

Gospodarka odpadami komunalnymi w Warszawie – wyzwania i dobre praktyki

9.25

Prezentacja projektu COLLECTORS

9.40

 

I PANEL DYSKUSYJNY

Selektywna zbiórka w zabudowie wielolokalowej. Jak dotrzeć z informacją do mieszkańców zabudowy wielolokalowej, aby zwiększać poziomy recyklingu?

11.00

 

II PANEL DYSKUSYJNY

Systemy gospodarki odpadami komunalnymi: schematy organizacji i odbioru odpadów angażujące społeczność lokalną

12.20

 

III PANEL DYSKUSYJNY

Dobre praktyki: podnoszenie poziomów recyklingu dzięki motywowaniu i systemowi zachęt

13.40

Podsumowanie dyskusji

13.50

Lunch

14.30

 

 

 

 

      –

 

 

 

 

17.30

Blok sesji szkoleniowych

Sesje szkoleniowe w ramach konferencji COLLECTORS dotyczą istotnych aspektów związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań w zakresie organizacji, rozwoju systemu oraz technologii w obszarze gospodarki odpadami w różnych regionach Europy. Sesje szkoleniowe kierowane są do przedstawicieli przemysłu i biznesu, samorządów oraz administracji publicznej i organizacji pozarządowych, a także osób podejmujących decyzje w sprawie modeli funkcjonalnych dotyczących gospodarki obiegu zamkniętego. Celem sesji szkoleniowych jest dzielenie się wiedzą oraz budowanie zrozumienia grup docelowych w odniesieniu do rozwiązań wypracowanych w ramach projektów europejskich.

Sala A: COLLECTORS case study session

Skuteczne praktyki w zakresie odbioru i sortowania opakowań i odpadów papierowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Sala B: URBANREC training session

Możliwości i wyzwania dla rozwoju sieci centrów ponownego użycia w miastach aglomeracyjnych. Współpraca z III sektorem i podmiotami ekonomii społecznej – w kierunku budowania nowego modelu.

 

Projekt „URBANREC – nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania” otrzymał dofinansowanie w ramach programu Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji „Horyzont 2020″, na podstawie umowy dotacji nr 690103

 

Praktyczne informacje

Miejsce: Centrum Nauki Kopernik, Warszawa

Tłumaczenie ustne będzie prowadzone w języku angielskim i polskim

 

Rejestracja

Wypełnij poniższy formularz, aby zarejestrować się na konferencji


Więcej informacji i kontakt

Agnieszka Radziłowska

URZĄD M.ST. WARSZAWY

ARadzilowska@um.warszawa.pl